Menu

Welkom op de site van
Chaletbouw-KC

De specialist in Chaletbouw, stacaravans en container woningen.

Algemene voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden:

De website wordt u aangeboden door Chaletbouw-KC. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Chaletbouw-KC via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.


Artikel 1. Gebruik van de website.

1.1 Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Chaletbouw-KC is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.

1.2 Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Chaletbouw-KC mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Chaletbouw-KC heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent. Dan bent u verplicht een nieuw account onder uw naam aan te maken en dit door geve aan Chaletbouw-KC, zodat uw oude gegevens gekoppeld worden aan het nieuwe account. Het oude account wordt in dit geval per direct geblokkeerd.

1.3 Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Chaletbouw-KC u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.

1.4 Chaletbouw-KC behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.

1.5 De technische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Chaletbouw-KC, per mail, WhatsApp of per telefoon.

1.6 Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacy verklaring en de cookie verklaring van Chaletbouw-KC voor meer informatie.

Handen schudden, tuinkantoor, indeling van een chalet,

Artikel 2. Gebruiksregels.

2.1 Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.

2.2 Indien Chaletbouw-KC constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Chaletbouw-KC zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Chaletbouw-KC zonder waarschuwing ingrijpen.

2.3 Indien naar het oordeel van Chaletbouw-KC hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Chaletbouw-KC of derden en/of van de dienstverlening via internet,
in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Chaletbouw-KC gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.4 Chaletbouw-KC is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Chaletbouw-KC gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en er aangifte gedaan is. Dit geldt als er geen andere wijze mogelijk is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.5 Chaletbouw-KC behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

2.6 Zou er (geregeld) spam komen van een bepaalde e-mail adres of IP-adres, wordt deze e–mail adres of IP-adres geblokkeerd. De eigenaar krijgt hier per mail bericht over. Wanneer schriftelijk verklaard wordt dat er geen spam o.i.d. verstuurd wordt, wordt het account weer vrij gegeven.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud.

3.1 -mail adres 0f IP-adres onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Chaletbouw-KC dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.

3.2 Chaletbouw-KC mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom.

4.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Chaletbouw-KC of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Chaletbouw-KC, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging.

5.1 Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Chaletbouw-KC aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.

5.2 U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Chaletbouw-KC.

5.3 Wanneer een account meer dan een jaar niet gebruikt wordt, wordt deze verwijderd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.


Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden.

6.1 Chaletbouw-KC mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

6.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden. Mochten er wijzigingen plaats hebben gevonden, kunt u dat herkennen door de datum onderin de algemene voorwaarden. Bij elke wijziging wordt de datum aangepast.

6.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u uw account opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen.

7.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Chaletbouw-KC gevestigd is.

7.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

7.5 Chaletbouw-KC is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

7.6 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Chaletbouw-KC schriftelijk zijn aanvaard.

7.7 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via mail bij Chaletbouw-KC.

Datum laatste wijziging: 23-10-2023

Wij wensen u een prettig seizoen en veel plezier van uw nieuwe chalet!

42afc583-3ffb-4aa3-ba22-e2a45b2af36f

Menu mobiel

Congratulations!

Welkom op de site van Chaletbouw-KC

Wij verwachten dat de site op 1 mei 2021 volledig operationeel is.

Tussentijds verwijzen wij u naar onze oude site, chaletbouw-kc.com

over ons

Beste bezoeker, bezoekster,

Welkom op de site van Chaletbouw-KC.
We zijn nog druk bezig om de site volledig operationeel te maken.

We weten dat er nog een paar fouten op de site bevinden; dezen worden z.s.m. verholpen.

Ziet u zelf ook nog fouten, zoals:

  • Spelfouten
  • Verkeerde zinsopbouw
  • Onvolkomenheden
  • Missende informatie
  • Foutieve of misleidende informatie
  • enz.

Wilt u ons op de hoogte brengen, en wij dit z.s.m. kunnen oplossen?

Jaaa, we zijn online :)